Zamów próbkę

Polityka Reklamacji

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy: Zgodnie z przepisami prawa, w tym głównie z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne sprzedanego Produktu (rękojmia). Dla umów zawartych przed 24 grudnia 2014 roku odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów indywidualnych jest określana przez ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. dotyczącą sprzedaży konsumenckiej.


 1. Sposób składania reklamacji: elektronicznie na adres e-mail: biuro@izoflex.pl.


 1. Formularz reklamacyjny: Aby przyśpieszyć proces rozpatrywania reklamacji, Klient powinien wypełnić formularz reklamacyjny, podając w nim informacje dotyczące rodzaju i daty wystąpienia wady, swoje żądania oraz dane kontaktowe. Wypełnienie formularza jest konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.


 1. Termin rozpatrzenia reklamacji: Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie druku reklamacyjnego odpowiadając na zgłoszenie wysłane na adres: biuro@izoflex.pl.


 1. Dostarczenie wadliwego produktu: Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy: Izotechnika, ul. Limanowskiego 53, 47-300 Krapkowice. Niedostarczenie produktu może skutkować nieuznaniem reklamacji. Koszty związane z przesyłką ponosi Sprzedawca.

 2. Postępowanie po uzasadnionej reklamacji: W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt na nowy, wolny od wad, lub usunie wady i odeśle Produkt Klientowi na własny koszt.

 3. Sytuacje wykluczające uznanie reklamacji: Istnieją okoliczności, które mogą spowodować, że reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną.
  Należą do nich m.in:

 • Nieprawidłowe przechowywanie produktu: Narażenie produktu na niekorzystne warunki, takie jak złe warunki pogodowe.

 • Nieprawidłowy transport produktu: Obejmuje to wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktu podczas transportu i jego przenoszenia.

 • Użycie nieodpowiednich produktów podczas instalacji: Wykorzystywanie produktów innych niż zalecane przez producenta może wpłynąć na ostateczną decyzję w sprawie reklamacji.

 • Produkt na zamówienie: W przypadku produktów tworzonych na indywidualne zamówienie Klienta, reklamacja może zostać uznana za nieuzasadnioną, jeżeli Klient wcześniej zaakceptował wzór na podstawie dostarczonej próbki.

 1. Sytuacje wyjątkowe: W przypadku pilnej potrzeby zakupu produktu przez Klienta, który został wcześniej zareklamowany i oczekuje na rozpatrzenie reklamacji, Klient ma prawo dokonać zakupu identycznego produktu. W tym celu Sprzedawca wystawi nową fakturę, która musi zostać opłacona przez Klienta. Po rozpatrzeniu reklamacji, jeżeli zostanie ona uznana za uzasadnioną, Sprzedawca zwróci Klientowi wszelkie koszty, jakie poniósł na podstawie nowej faktury. Wspomniane działanie ma na celu umożliwienie Klientowi kontynuacji korzystania z produktu bez niepotrzebnego opóźnienia, gwarantując jednocześnie zachowanie jego praw w procesie reklamacyjnym.
WZÓR

Reklamacja produktu na podstawie gwarancji

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci reklamowania produktu)Nr zamówienia/nr faktury: …………………………………………………………………………….........

Imię i Nazwisko Konsumenta: …………………………………………………………………………......

Ulica, nr domu/nr mieszkania: …………………………………………………………………………....

Kod pocztowy, miasto: …………………………………………………………………………………..............

Data zawarcia umowy/odbioru: …………………………………………………………………………
Niniejszym zawiadamiam, że w zakupionym towarze ujawniły się następujące wady: nazwa produktu + szarża

opis wady

data stwierdzenia wady

.............................……………………………………………

Data i czytelny podpis Klienta   Inesta sp. z o.o. – wyłączny dystrybutor płytek Izoflex © 2023
projekt i wykonanie: DST DESIGN