Zamów próbkę

Ogólne Warunki Zamówienia

§ 1. Postanowienia Ogólne


 1. OWZ określają zasady składania zamówień przez Klienta.

 2. Odstępstwo od OWZ możliwe jest tylko w przypadku zapisów w ofercie/umowie - nadrzędnych wobec OWZ.

 3. Numer oferty musi być widoczny na dokumentach związanych z zamówieniem.

 4. Potwierdzenie zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania.

 5. OWZ dostępne są do akceptacji na stronie www.izoflex.pl.§ 2. Ceny i płatności


 1. Ceny są ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju i ilości produktu.

 2. Jeśli warunki nie są inne, płatność musi nastąpić po akceptacji warunków przedstawionych w ofercie. 

 3. Produkcja zamówienia rozpocznie się po potwierdzeniu wpłaty. W tytule wpłaty należy zamieścić numer oferty.

 4. Pełna suma opłat za zamówienie jest warunkiem wysyłki towaru.

 5. Jeśli ustalone są inne niż standardowe warunki płatności i Klient spóźni się z zapłatą, co skutkuje niemożnością wysłania towaru na czas, Producent może naliczyć karę 100 zł netto/dzień za przechowywanie każdej palety z zamówieniem.


§ 3. Warunki dostawy


 1. Produkty dostarczane są do wskazanego miejsca, które klient jest zobowiązany zweryfikować przed wysyłką.

 2. Towar musi być odpowiednio zapakowany wraz z niezbędnymi dokumentami.

 3. Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru przy odbiorze. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie czy niezgodności w ilości rozpatrywane są tylko przy sprawdzeniu towaru przy kurierze, po spisaniu odpowiedniego protokołu.

 4. Szacunkowy termin realizacji jest wskazany w ofercie.

 5. Opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu powyżej 3 dni skutkuje opłatą za przechowywanie w wysokości 100 zł netto/dzień za każdą paletę.§ 4. Przechowywanie produktu


 1. Po odbiorze produkt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, chroniąc go tym samym przed ekstremalnymi warunkami (deszczem, mrozem lub nasłonecznieniem), zgodnie z warunkami przechowywania. 

 2. Wady wynikłe ze złego przechowywania są wyłączone z reklamacji.

§ 5. Montaż


 1. Gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie całego systemu Izoflex zamontowanego w zalecanych warunkach.

 2. W skład systemu wchodzą: płytka/panel/deska marki Izoflex + klej/fuga Izoflex-SK/LK + Izoflex-Grunt.

 3. Instrukcje dotyczące montażu muszą być przestrzegane.

 4. System należy kleić w dni bezdeszczowe, najlepiej w temperaturze od +5 do +25 °C.

 5. Świeżo oklejone ściany powinno się chronić przed deszczem do całkowitego wyschnięcia.

 6. Okładzin nie należy wykonywać na podłożach przemarzniętych lub przy prawdopodobieństwie wystąpienia przymrozków.

 7. Czas wysychania kleju w optymalnych warunkach wynosi od 2 godzin (w fugach) do 5 dni (pod płytkami).

 8. Zabrudzenia z kleju należy usuwać przed zaschnięciem. 

 9. Nie zaleca się stosowania do klejenia powierzchni poziomych. Nie ma konieczności dodatkowego impregnowania oklejonej powierzchni.

 10. W przypadku produktu Izoflex Lamell konieczne jest przenoszenie produktu w pozycji poziomej, sztywnej. Inny sposób przenoszenia może spowodować uszkodzenie struktury.

 11. Podczas montażu zaleca się używanie wyłącznie produktów wskazanych przez Producenta. Użycie innych produktów wyklucza prawo do reklamacji.


§ 6. Zamówienia specjalne i modyfikacje produktu


 1. Zamówienie produktu zmodyfikowanego lub spoza standardowej oferty wymaga akceptacji próbki przez Klienta albo złożenia oświadczenie o rezygnacji z weryfikacji.

 2. Brak akceptacji próbki wyklucza prawo do reklamacji.


§ 7. Postanowienia końcowe


 1. Strony obowiązuje prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów związanych z zamówieniem jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym postanowieniem OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.Inesta sp. z o.o. – wyłączny dystrybutor płytek Izoflex © 2023
projekt i wykonanie: DST DESIGN